Single Blog Title

This is a single blog caption

Profiadau Dysgwr

8th Tachwedd 2017

Dwi wedi byw yng Nghymru drwy fy oes, ac wedi bod drwy’r system addysg yng Nghymru ond er cywilydd i mi prin iawn ydi fy ngwybodaeth i o’r Gymraeg.  Mae gen i sgiliau sylfaenol, gallaf ddweud Bore Da a dehongli ambell arwydd ffordd ond dyna i gyd.

Pan wnaeth fy nghwmni (Levercliff) gynnig cyfle i mi ddysgu Cymraeg neidiais ar y cyfle.  Roedd yn gyfle i helpu fy nghwmni a hefyd yn gyfle i atgyfnerthu fy hunaniaeth Gymreig a rhoi rhywbeth yn ôl i’r wlad lle ces i fy magu. Hefyd, byddai’n helpu fy mhlentyn gyda’i waith cartref!

Dewisais i ddosbarth yn agos at bentref y Waun.  Roeddwn i braidd yn bryderus cyn fy ngwers gyntaf gan fod dysgu iaith yn rhywbeth sy’n codi ofn.  Ar y dechrau, cafodd yr ofnau eu lleddfu gan fod y tiwtor yn Gog brwdfrydig na allai wneud digon i’ch gwneud yn gysurus yn y dosbarth a thawelu meddyliau pawb ei fod o yno i gynnig digon o gefnogaeth.

Ond newidiodd pethau fymryn ar ôl i’r dosbarth gyflwyno eu hunain i’w gilydd. Ymysg fy nghyd-ddisgyblion roedd rhywun â dwy radd ac wedi dysgu mewn nifer o brifysgolion, ac roedd un arall wedi bod yn athro mewn ieithyddiaeth.  Roedd gen i drueni dros fy nhiwtor oherwydd roedd yn mynd i gael dosbarth caled o bosib, ond roeddwn i hefyd yn ymwybodol iawn fod rhaid i mi wella fy safon er mwyn cadw i fyny â’r criw!

Ar ôl i ni gyflwyno ein hunain, y wers gyntaf oedd dysgu sut i ynganu’r wyddor Gymraeg.  Fy ymateb cyntaf oedd: pa mor anodd all hyn fod?  Tasg gymharol syml na ddylai gymryd llawer o amser.  Tan i mi sylweddoli nad oeddwn i’n gallu rowlio’r ‘r’. Roedd hyn wedi bod yn destun sbort i fy ngwraig a’r plant ers blynyddoedd a nawr roeddwn i’n gorfod ei wneud o flaen cyfoedion.

Nid rhywbeth i’r gwangalon ydi dysgu Cymraeg – rhaid mynd ati’n frwd a bod yn barod i ystumio’ch ceg, eich tafod a’ch gwefusau er mwyn meistroli rhai o’r geiriau Cymraeg.  Dyna oedd fy ngwaith cartref wrth gwrs!

Er gwaethaf hyn, roedd fy ngwers gyntaf yn llwyddiant. Dwi wedi ymuno â dosbarth o bobl hyfryd sydd heb ofn rhoi cynnig ar rywbeth, dan arweiniad tiwtor Cymraeg sy’n awyddus i greu’r awyrgylch iawn ar gyfer dysgu.

Fedra i ddim aros i weld beth fydd yn digwydd yn y gwersi nesaf….

Duncan Macaskill

 

Archif

5 o Brofiadau Bwyd Gorau Awstralia ar gyfer Mileniaid

25th Hydref 2019
Nid cyfle i ddianc yn unig yw gwyliau. Yn bersonol, mae’n gyfle i archwilio diwylliannau a bwydydd lleol. Yn gynharach eleni, ces gyfle i ymweld â Gorllewin Awstralia gan fynd i Perth, Freemantle, ...
Darllen mwy

Crynodeb o Dueddiadau Bwyd 2019

9th Ionawr 2019
Eleni unwaith eto, mae’n bryd troi at y belen risial. Mae cwmnïau bwyd, newyddiadurwyr a blogwyr i gyd yn rhoi cynnig ar ddarogan dyfodol bwyd yn 2019. Tra bydd rhai’n darogan mai dyma fydd diwed...
Darllen mwy

GSCOP – pam ddylai fod yn bwysig i chi

13th Rhagfyr 2018
Oeddech chi’n gwybod bod set o reoliadau cyfreithiol gyfrwymol sy’n rheoli’r berthynas rhwng cyflenwyr a manwerthwyr yn y DU? Mae yna, ac fe’i gelwir yn gyffredin yn GSCOP, sef y Cod Ymarfer C...
Darllen mwy

Ymunwch â thîm o bobl sy’n meddwl ar raddfa fawr

28th Medi 2018
Mae fy wythnos gyntaf yn gweithio yn yr Alban fel ymgynghorydd amser llawn i ymgynghorwyr busnes bwyd a diod Levercliff yn prysur ddod i ben, ac mae’r amser wedi hedfan. Dwi wrth fy modd â'r amrywi...
Darllen mwy

Pŵer Marchnata Dylanwadol

16th Awst 2018
Mae marchnata dylanwadol wedi dod yn fwyfwy poblogaidd ymysg brandiau yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a bu cynnydd o 325% yn nifer y chwiliadau am y term ‘marchnata dylanwadol’ ar Google yn ystod...
Darllen mwy

Ydy diwylliant yfed yr Alban wedi mynd yn Ysgafn?

21st Mai 2018
Roedd cwmnïau diodydd yn yr Alban yn gyfrifol am 31% o gyfanswm trosiant Bwyd a Diod yr Alban yn 2015. Er bod diodydd meddwol wedi bod yn ganolbwynt traddodiadol gyda chynnyrch fel wisgi’n cynhyrch...
Darllen mwy

Pam ddylai’r Cod Ymarfer Cyflenwi Bwydydd fod yn bwysig i chi?

Set o reolau’r diwydiant i fanwerthwyr mawr a’u cyflenwyr uniongyrchol yw'r Cod Ymarfer Cyflenwi Bwydydd (y Cod). Mae’r Cod yn diogelu cyflenwyr rhag arferion annheg gan fanwerthwyr ac o’r her...
Darllen mwy

I gynllunio neu beidio?

9th Ebrill 2018
Ac mae hynny’n gwestiwn da. Yn y byd cyflym a darbodus sydd ohoni, beth yw’r pwynt cael cynllun busnes? Pwy ddywedodd “no plan survives first contact with the enemy?” Does bosib bod gyda ni gy...
Darllen mwy

Meddwl yn y Tymor Hir

25th Ionawr 2018
Fel y gwyddom i gyd, mae pwysau tymor byr a natur gyfnewidiol y farchnad yn effeithio ar fusnesau o bob lliw a llun yn yr oes sydd ohoni, ac nid yw busnesau bwyd a diod yn eithriad i hyn. Fodd bynnag,...
Darllen mwy

Profiadau Dysgwr

8th Tachwedd 2017
Dwi wedi byw yng Nghymru drwy fy oes, ac wedi bod drwy'r system addysg yng Nghymru ond er cywilydd i mi prin iawn ydi fy ngwybodaeth i o'r Gymraeg.  Mae gen i sgiliau sylfaenol, gallaf ddweud Bore Da...
Darllen mwy

Tynnu’r Risgiau wrth Ddatblygu Cynnyrch Newydd i Fusnesau Bach a Chanolig

27th Hydref 2017
Mae DCN yn fusnes llawn risgiau i unrhyw gwmni ond nid yw BBaChau yn gallu fforddio’r gwastraff o weld 50% o’u cynnyrch newydd yn methu. Dyna pam mae modd i BBaChau ddysgu gwersi o'r disgyblaethau...
Darllen mwy
Scotland a land of food and drink

Showcasing Scotland

24th Gorffennaf 2017
Bydd trydydd digwyddiad Showcasing Scotland yn cael ei gynnal yn Gleneagles ym mis Hydref. Mae’r digwyddiad cenedlaethol a rhyngwladol hwn, sy’n debyg i ddigwyddiadau ‘Cwrdd â'r Prynwr’, ac a...
Darllen mwy