Single Blog Title

This is a single blog caption

Crynodeb o Dueddiadau Bwyd 2019

9th Ionawr 2019

Eleni unwaith eto, mae’n bryd troi at y belen risial. Mae cwmnïau bwyd, newyddiadurwyr a blogwyr i gyd yn rhoi cynnig ar ddarogan dyfodol bwyd yn 2019. Tra bydd rhai’n darogan mai dyma fydd diwedd bwyd fel rydyn ni’n gyfarwydd ag ef, gyda robotiaid yn cymryd lle cogyddion, y realiti yw nad yw 12 mis mor hir â hynny ac nad yw newid yn digwydd ond yn araf bach. Fodd bynnag, mae’n ddiddorol clywed i ba gyfeiriad mae pethau’n mynd, yn hytrach na newidiadau radical. Rydym wedi darllen drwy’r holl broffwydoliaethau fel nad oes rhaid i chi wneud hynny, ac wedi’u crynhoi yma:

Marchnata

Cadwyni cyflenwi tryloyw [10, 13]: Defnyddwyr yn dal i fod â diddordeb mewn deall mwy am darddiad cynhwysion.

Bwyd fel hunanfynegiant [10, 13]: Y cysyniad fod defnyddwyr yn teimlo eu bod wedi’u grymuso i fynegi eu credoau, eu moesau neu’u hunaniaeth drwy’r bwydydd maen nhw’n dewis eu prynu.

Ymwybyddiaeth amgylcheddol [2, 4, 6]: Marchnata cynnyrch drwy ganolbwyntio ar y gwelliant mewn perfformiad amgylcheddol.

 Dulliau coginio

Bwyd yr Unol Daleithiau, gyda phwyslais arbennig ar Flasau Rhanbarthol [1, 10], sy’n adlewyrchu’r cynnydd parhaus ym mhoblogrwydd bwyd barbeciw [11].

Blasau Affricanaidd a hen gynhwysion [4, 8].

Ymylon y Môr Tawel, yn cynnwys bwydydd Ffilipino [2].

Y diddordeb sy’n parhau mewn cyfuno cynhwysion Byd-eang gyda chynnyrch lleol [13].

 

Pacio a Technoleg

Gwrth-blastig [2, 4, 8]: ffocws sy’n parhau ar y defnydd o blastig, a’i osgoi. Siarad a bwyd [13]: integreiddio dyfeisiau sy’n cael eu gweithio â llais megis cyfarwyddiadau coginio, ryseitiau a syniadau defnyddio.

 

Deiet ac Iechyd

Bwydydd sy’n dda i Iechyd y Coluddion [1, 2, 9, 11, 13]: Disgwylir i fwydydd a diodydd Probiotig a Rhagfiotig barhau i fagu momentwm, wrth i ymchwilwyr ddechrau deall mwy am bwysigrwydd iechyd y coluddion.

Seiliedig ar Blanhigion [1, 4, 9, 11] – er bod feganiaid caeth yn dal yn boblogaeth gymharol fach, ond yn cynyddu, mae’r ffaith fod pobl yn dewis bwyta bwydydd seiliedig ar blanhigion am wahanol resymau wedi arwain at ddatblygu llawer mwy o gynnyrch.

Diodydd Isel mewn Alcohol [3, 9, 11]: mae cyfyngiadau yfed a gyrru llymach, cynlluniau fel Mis Ionawr Sych a chenedlaethau’r mileniwm yn dewis peidio ag yfed yn help i gynyddu’r galw am ddiodydd isel mewn alcohol.

Maeth wedi’i Bersonoli [4, 11]: mae newid cyffredinol yn ein dealltwriaeth nad oes un trefn yn gweddu i bawb o ran maeth, ac mae unigolion yn cael eu hannog i gymysgu ac amrywio’u deiet fel sy’n briodol i’w math o gorff a’u ffordd o fyw.

Lechyd Rhagweithiol [4, 13]: mae’r cysyniad o fwyta er mwyn teimlo’n well yn ennill tir, ac ynghlwm wrth hynny y syniad o osgoi bwyta nes teimlo’n llawn [4] ac, yn hytrach, bwyta’r hyn y mae ei angen arnoch.

Melysyddion Naturiol ac Isel mewn Siwgr [1]: yn cael ei yrru’n rhannol gan y dreth siwgr ar ddiodydd meddal ac ymgyrchoedd y llywodraeth, disgwylir i’r symudiad tuag at gynnyrch isel mewn siwgr barhau, ynghyd â symudiadau tuag at felysyddion naturiol.

Cynnyrch Newydd

Arloesi seiliedig ar blanhigion: Ymysg y meysydd sy’n debygol o ddatblygu mae pwdinau wedi’u rhewi seiliedig ar blanhigion [2], byrbrydau gwymon [2], byrbrydau cig smalio, ‘cig di-fam’ wedi’i dyfu mewn labordy [7].

Dewisiadau amgen iach:  Disgwylir datblygiadau arloesol o ran byrbrydau i blant [3], byrbrydau isel mewn calorïau [8], a phwdinau iach [8].

Byrbrydau Gourmet: Mwy o gynnyrch o’r safon uchaf ar gyfer achlysuron byrbrydau [2], a phwdinau hufen iâ wedi’u hysbrydoli gan fwyd stryd [4].

Newidiadau o ran dulliau cadw bwyd: Cynnydd mewn dulliau cadw naturiol neu gadw heb gemegau [6] a chynhyrchion sefydlog yn gynyddol yn fwy tueddol o fod wedi’u hoeri wrth iddynt ddod yn fwy “ffres” [3, 9]

Cynhwysion

Integreiddio Olew CBD mewn cynnyrch [3, 7, 8, 9]

Ychwanegu blasau at gynnyrch wedi’i seilio ar lefrith ceirch [3, 6, 9] gan fod yr effaith amgylcheddol yn llai.

Rhagfiotigau [2, 13]

Bwydydd sur [6, 7] a bwydydd chwerw [4]

Blasau byd-eang yn cynnwys Gochujang [11], chilli Aleppo  [11], Tyrmerig [13] a sesnadau newydd gweadog [6].

Poblogrwydd Coctels yn dal i gynyddu, o bosibl gan ddefnyddio cynhwysion wedi eplesu fel Kombucha [4].

Pigion Levercliff – y 3 uchaf i’w gwylio

1 Llefrith ceirch: Mae’r ffaith fod yr effaith amgylcheddol yn llai, y pris yn fwy cost effeithiol a’r cyflenwad yn nes atom yn gwneud inni feddwl bod potensial mawr i gynnyrch seiliedig ar lefrith ceirch ddod yn fwy poblogaidd na llefrith Almon ac iddo herio Soia.

2 I mewn i’r oergell: Rydym wedi gweld rhai enghreifftiau o gynhyrchion sydd yn draddodiadol yn cael eu cadw yn amgylchedd yr aer yn symud i’r oergell er mwyn cynnal cyfnod silff derbyniol – marinadau a bwyd babis.  Rydym yn disgwyl i’r duedd hon barhau gan ddod â phosibiliadau newydd i gynnyrch traddodiadol.

3 Bwydydd Ffilipino: Mae wedi bod ar y gorwel ers sawl blwyddyn, ond mae bwydydd Ffilipino yn gweddu’n dda iawn i flasau fegan a ‘rhydd o’, felly rydym yn rhagweld y bydd rhai datblygwyr cynnyrch craff yn cyfuno’r ddau.

 

Sut gallwn ni helpu?

Tîm o arbenigwyr bwyd a diod yw Levercliff, yn gweithio gyda chleientiaid ar draws y Deyrnas Unedig ac Iwerddon.

Ein cenhadaeth yw rhoi hyder llwyr i gwmnïau bwyd i gwneud y penderfyniadau iawn a mynd â’r maen i’r wal. Fe roddwn ni argymhellion clir ar sail ein dealltwriaeth strategol o’ch busnes, eich categori, eich defnyddwyr a’ch sianelau masnach.

I gael gwybod mwy, ewch iwww.levercliff.co.uk

Ffynonellau

1            Kroger  https://www.prnewswire.com/news-releases/kroger-shares-top-food-trends-for-2019-300736055.html

2            Whole Foods     https://media.wholefoodsmarket.com/news/whole-foods-market-unveils-top-10-food-trends-for-2019

3            Fresh Direct https://www.businesswire.com/news/home/20181108005183/en/FreshDirect-Reveals-Top-Ten-Food-Trends-2019

4            Waitrose  https://bit.ly/2zn6tfY

5            5pm      https://bit.ly/2H31F6Q

6            Vogue   https://www.vogue.in/content/10-food-trends-youll-see-in-2019-from-one-of-the-biggest-food-festivals/

7            Forbes https://www.forbes.com/sites/eustaciahuen/2018/11/30/foodtrends/#3e0ee259507e

8            Telegraph           https://www.telegraph.co.uk/food-and-drink/features/aquafaba-zaru-soba-food-trends-look-2019/

9            Eater     https://www.eater.com/2018/12/26/18139840/food-and-restaurant-trends-2019-prediction

10          Bidfood https://www.bidfood.co.uk/inspiration/2019-food-trends/awaken-my-senses/

11          M&S      https://www.marksandspencer.com/c/style-and-living/2019-food-trends

12          Mintel   https://downloads.mintel.com/private/L5NqB/files/726279/

13          Tyson Foods      https://www.tysonfoods.com/the-feed-blog/food-trends-2019

David Craig

Archif

5 o Brofiadau Bwyd Gorau Awstralia ar gyfer Mileniaid

25th Hydref 2019
Nid cyfle i ddianc yn unig yw gwyliau. Yn bersonol, mae’n gyfle i archwilio diwylliannau a bwydydd lleol. Yn gynharach eleni, ces gyfle i ymweld â Gorllewin Awstralia gan fynd i Perth, Freemantle, ...
Darllen mwy

Crynodeb o Dueddiadau Bwyd 2019

9th Ionawr 2019
Eleni unwaith eto, mae’n bryd troi at y belen risial. Mae cwmnïau bwyd, newyddiadurwyr a blogwyr i gyd yn rhoi cynnig ar ddarogan dyfodol bwyd yn 2019. Tra bydd rhai’n darogan mai dyma fydd diwed...
Darllen mwy

GSCOP – pam ddylai fod yn bwysig i chi

13th Rhagfyr 2018
Oeddech chi’n gwybod bod set o reoliadau cyfreithiol gyfrwymol sy’n rheoli’r berthynas rhwng cyflenwyr a manwerthwyr yn y DU? Mae yna, ac fe’i gelwir yn gyffredin yn GSCOP, sef y Cod Ymarfer C...
Darllen mwy

Ymunwch â thîm o bobl sy’n meddwl ar raddfa fawr

28th Medi 2018
Mae fy wythnos gyntaf yn gweithio yn yr Alban fel ymgynghorydd amser llawn i ymgynghorwyr busnes bwyd a diod Levercliff yn prysur ddod i ben, ac mae’r amser wedi hedfan. Dwi wrth fy modd â'r amrywi...
Darllen mwy

Pŵer Marchnata Dylanwadol

16th Awst 2018
Mae marchnata dylanwadol wedi dod yn fwyfwy poblogaidd ymysg brandiau yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a bu cynnydd o 325% yn nifer y chwiliadau am y term ‘marchnata dylanwadol’ ar Google yn ystod...
Darllen mwy

Ydy diwylliant yfed yr Alban wedi mynd yn Ysgafn?

21st Mai 2018
Roedd cwmnïau diodydd yn yr Alban yn gyfrifol am 31% o gyfanswm trosiant Bwyd a Diod yr Alban yn 2015. Er bod diodydd meddwol wedi bod yn ganolbwynt traddodiadol gyda chynnyrch fel wisgi’n cynhyrch...
Darllen mwy

Pam ddylai’r Cod Ymarfer Cyflenwi Bwydydd fod yn bwysig i chi?

Set o reolau’r diwydiant i fanwerthwyr mawr a’u cyflenwyr uniongyrchol yw'r Cod Ymarfer Cyflenwi Bwydydd (y Cod). Mae’r Cod yn diogelu cyflenwyr rhag arferion annheg gan fanwerthwyr ac o’r her...
Darllen mwy

I gynllunio neu beidio?

9th Ebrill 2018
Ac mae hynny’n gwestiwn da. Yn y byd cyflym a darbodus sydd ohoni, beth yw’r pwynt cael cynllun busnes? Pwy ddywedodd “no plan survives first contact with the enemy?” Does bosib bod gyda ni gy...
Darllen mwy

Meddwl yn y Tymor Hir

25th Ionawr 2018
Fel y gwyddom i gyd, mae pwysau tymor byr a natur gyfnewidiol y farchnad yn effeithio ar fusnesau o bob lliw a llun yn yr oes sydd ohoni, ac nid yw busnesau bwyd a diod yn eithriad i hyn. Fodd bynnag,...
Darllen mwy

Profiadau Dysgwr

8th Tachwedd 2017
Dwi wedi byw yng Nghymru drwy fy oes, ac wedi bod drwy'r system addysg yng Nghymru ond er cywilydd i mi prin iawn ydi fy ngwybodaeth i o'r Gymraeg.  Mae gen i sgiliau sylfaenol, gallaf ddweud Bore Da...
Darllen mwy

Tynnu’r Risgiau wrth Ddatblygu Cynnyrch Newydd i Fusnesau Bach a Chanolig

27th Hydref 2017
Mae DCN yn fusnes llawn risgiau i unrhyw gwmni ond nid yw BBaChau yn gallu fforddio’r gwastraff o weld 50% o’u cynnyrch newydd yn methu. Dyna pam mae modd i BBaChau ddysgu gwersi o'r disgyblaethau...
Darllen mwy
Scotland a land of food and drink

Showcasing Scotland

24th Gorffennaf 2017
Bydd trydydd digwyddiad Showcasing Scotland yn cael ei gynnal yn Gleneagles ym mis Hydref. Mae’r digwyddiad cenedlaethol a rhyngwladol hwn, sy’n debyg i ddigwyddiadau ‘Cwrdd â'r Prynwr’, ac a...
Darllen mwy