Single Blog Title

This is a single blog caption

GSCOP – pam ddylai fod yn bwysig i chi

13th Rhagfyr 2018

Oeddech chi’n gwybod bod set o reoliadau cyfreithiol gyfrwymol sy’n rheoli’r berthynas rhwng cyflenwyr a manwerthwyr yn y DU? Mae yna, ac fe’i gelwir yn gyffredin yn GSCOP, sef y Cod Ymarfer Cyflenwi Nwyddau Cartref. Yn syml, bwriad y rheolau hyn yw diogelu’r cyflenwr rhag arferion busnes annheg pan fydd yn ymgysylltu â’r manwerthwr, gan wneud y berthynas yn un deg a sicrhau bod y cyflenwr yn cael bargen dda wrth ddelio ag archfarchnadoedd. Caiff y Cod ei reoleiddio gan y Dyfarnwr Cod Nwyddau Cartref (GCA), Christine Tacon CBE (bos ffermydd Co-Op Group gynt), sydd yn ei thro yn rhan o’r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd. O dan arweinyddiaeth Christine, mae GCA wedi cael ei gydnabod yn rhyngwladol fel enghraifft dda o orfodi modern.

 

Hyd yn hyn, mae’r rheoliadau wedi bod yn berthnasol i gyflenwyr sy’n cyflenwi nwyddau cartref uniongyrchol i’r prif fanwerthwyr; Aldi, Asda, Co-Op, Iceland, Lidl, Marks and Spencer, Morrisons, Sainsbury’s, Tesco a Waitrose.  Os ydych chi’n cyflenwi bwyd neu ddiod i unrhyw un o’r manwerthwyr hyn, hyd yn oed os nad ydych chi wedi’ch lleoli yn y DU, mae’r rheoliadau hyn yn berthnasol.

 

Eleni, cynhaliwyd adolygiad pwysig a oedd yn nodi i ba fanwerthwyr mae’r GSCOP yn berthnasol. Ym mis Tachwedd 2018, ychwanegwyd dau fanwerthwr arall; B&M ac Ocado. Yn ogystal â hyn, mae Booker wedi bod yn dweud wrth gyflenwyr sut bydd yn cydymffurfio â’r GSCOP nawr ei fod yn rhan o Tesco.  Mae hyn yn newyddion gwych ac mae’n dod â nifer fawr o gyflenwyr ychwanegol o dan ddiogelwch ymarfer teg. Efallai fod gennym ni dipyn i’w wneud o hyd – yn ôl y si, roedd Amazon a Boots yn bwriadu ymuno â nhw, ond yn anffodus, doedd hyn ddim yn wir.

 

Mae gwaith ymchwil gan GCA yn dangos mai dim ond 1 o bob 3 chyflenwr sydd wedi cael unrhyw fath o hyfforddiant mewn perthynas â’r GSCOP. Ydych chi? Mae’n rhaid i bob manwerthwr sicrhau bod ei staff masnachol yn cael eu hyfforddi bob blwyddyn. Does dim baich o’r fath ar gyflenwyr, eich cyfrifoldeb chi yw gwybod y rheolau drwy drefnu hyfforddiant ar gyfer pob aelod o staff sy’n gweithio gyda’r manwerthwr.

Stuart Sadler

Archif

5 o Brofiadau Bwyd Gorau Awstralia ar gyfer Mileniaid

25th Hydref 2019
Nid cyfle i ddianc yn unig yw gwyliau. Yn bersonol, mae’n gyfle i archwilio diwylliannau a bwydydd lleol. Yn gynharach eleni, ces gyfle i ymweld â Gorllewin Awstralia gan fynd i Perth, Freemantle, ...
Darllen mwy

Crynodeb o Dueddiadau Bwyd 2019

9th Ionawr 2019
Eleni unwaith eto, mae’n bryd troi at y belen risial. Mae cwmnïau bwyd, newyddiadurwyr a blogwyr i gyd yn rhoi cynnig ar ddarogan dyfodol bwyd yn 2019. Tra bydd rhai’n darogan mai dyma fydd diwed...
Darllen mwy

GSCOP – pam ddylai fod yn bwysig i chi

13th Rhagfyr 2018
Oeddech chi’n gwybod bod set o reoliadau cyfreithiol gyfrwymol sy’n rheoli’r berthynas rhwng cyflenwyr a manwerthwyr yn y DU? Mae yna, ac fe’i gelwir yn gyffredin yn GSCOP, sef y Cod Ymarfer C...
Darllen mwy

Ymunwch â thîm o bobl sy’n meddwl ar raddfa fawr

28th Medi 2018
Mae fy wythnos gyntaf yn gweithio yn yr Alban fel ymgynghorydd amser llawn i ymgynghorwyr busnes bwyd a diod Levercliff yn prysur ddod i ben, ac mae’r amser wedi hedfan. Dwi wrth fy modd â'r amrywi...
Darllen mwy

Pŵer Marchnata Dylanwadol

16th Awst 2018
Mae marchnata dylanwadol wedi dod yn fwyfwy poblogaidd ymysg brandiau yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a bu cynnydd o 325% yn nifer y chwiliadau am y term ‘marchnata dylanwadol’ ar Google yn ystod...
Darllen mwy

Ydy diwylliant yfed yr Alban wedi mynd yn Ysgafn?

21st Mai 2018
Roedd cwmnïau diodydd yn yr Alban yn gyfrifol am 31% o gyfanswm trosiant Bwyd a Diod yr Alban yn 2015. Er bod diodydd meddwol wedi bod yn ganolbwynt traddodiadol gyda chynnyrch fel wisgi’n cynhyrch...
Darllen mwy

Pam ddylai’r Cod Ymarfer Cyflenwi Bwydydd fod yn bwysig i chi?

Set o reolau’r diwydiant i fanwerthwyr mawr a’u cyflenwyr uniongyrchol yw'r Cod Ymarfer Cyflenwi Bwydydd (y Cod). Mae’r Cod yn diogelu cyflenwyr rhag arferion annheg gan fanwerthwyr ac o’r her...
Darllen mwy

I gynllunio neu beidio?

9th Ebrill 2018
Ac mae hynny’n gwestiwn da. Yn y byd cyflym a darbodus sydd ohoni, beth yw’r pwynt cael cynllun busnes? Pwy ddywedodd “no plan survives first contact with the enemy?” Does bosib bod gyda ni gy...
Darllen mwy

Meddwl yn y Tymor Hir

25th Ionawr 2018
Fel y gwyddom i gyd, mae pwysau tymor byr a natur gyfnewidiol y farchnad yn effeithio ar fusnesau o bob lliw a llun yn yr oes sydd ohoni, ac nid yw busnesau bwyd a diod yn eithriad i hyn. Fodd bynnag,...
Darllen mwy

Profiadau Dysgwr

8th Tachwedd 2017
Dwi wedi byw yng Nghymru drwy fy oes, ac wedi bod drwy'r system addysg yng Nghymru ond er cywilydd i mi prin iawn ydi fy ngwybodaeth i o'r Gymraeg.  Mae gen i sgiliau sylfaenol, gallaf ddweud Bore Da...
Darllen mwy

Tynnu’r Risgiau wrth Ddatblygu Cynnyrch Newydd i Fusnesau Bach a Chanolig

27th Hydref 2017
Mae DCN yn fusnes llawn risgiau i unrhyw gwmni ond nid yw BBaChau yn gallu fforddio’r gwastraff o weld 50% o’u cynnyrch newydd yn methu. Dyna pam mae modd i BBaChau ddysgu gwersi o'r disgyblaethau...
Darllen mwy
Scotland a land of food and drink

Showcasing Scotland

24th Gorffennaf 2017
Bydd trydydd digwyddiad Showcasing Scotland yn cael ei gynnal yn Gleneagles ym mis Hydref. Mae’r digwyddiad cenedlaethol a rhyngwladol hwn, sy’n debyg i ddigwyddiadau ‘Cwrdd â'r Prynwr’, ac a...
Darllen mwy