Single Blog Title

This is a single blog caption

I gynllunio neu beidio?

9th Ebrill 2018

Ac mae hynny’n gwestiwn da. Yn y byd cyflym a darbodus sydd ohoni, beth yw’r pwynt cael cynllun busnes? Pwy ddywedodd “no plan survives first contact with the enemy?” Does bosib bod gyda ni gyd bethau gwell i’w gwneud? Gwneud pethau, sgwrsio gyda chwsmeriaid; mae cadw olwynion y drol i droi yn teimlo fel swydd llawn amser.

Ond mae busnesau llwyddiannus dal yn paratoi cynlluniau busnes, a dangosodd astudiaeth ddiweddar yn y Harvard Business Review fod “entrepreneuriaid sy’n ysgrifennu cynlluniau ffurfiol 16% yn fwy tebygol o gael busnes hyfyw na’r entrepreneuriaid unffurf hynny sydd ddim yn cynllunio”.

Mae’n wir bod llawer o fusnesau sy’n cychwyn arni yn gallu dechrau heb orfod paratoi cynllun, ond unwaith maen nhw’n dechrau tyfu a’r broses o wneud penderfyniadau yn llawer mwy cymhleth, mae cynllun busnes sydd wedi’i gynllunio’n ofalus, yn union beth sydd ei angen arnoch i’ch helpu i rannu adnoddau gwerthfawr a rheoli risg. Ac os ydych chi’n gofyn i bobl fuddsoddi ynddoch chi, mae cynllun busnes da yn hanfodol bron.

Un busnes wnaeth Levercliff helpu’n ddiweddar yw Hilltop Honey yn Y Drenewydd.

Yn stori o lwyddiant yng Nghymru, dechreuodd Scott, 29 oed, sy’n cadw gwenyn, gwmni Hilltop Honey yng nghegin ei rieni gyda gorddrafft o £5,000 gan Fanc Natwest yn 2011. Chwe blynedd yn ddiweddarach, mae’n cyflenwi mêl, diliau mêl a phaill gwenyn o Gymru, Prydain ac Ewrop i gwsmeriaid y stryd fawr, yn rhyngwladol ac ar-lein.

Roedd llwyddiant cychwynnol Scott yn golygu bod Hilltop Honey yn rhy fawr i’w gartref gwreiddiol 2,500 troedfedd sgwâr. Heb le i ehangu’r broses gynhyrchu, gallai Scott weld na fyddai’r cwmni yn gallu bodloni’r galw.

Drwy gydweithio â Llywodraeth Cymru a’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd, roedd Scott yn gallu cael mynediad i gymorth Levercliff i ddatblygu cynllun busnes hir-dymor. Roedd cynllun Scott yn mapio ei gynlluniau ar gyfer tyfu gwerthiant a’r cynlluniau gweithredol a buddsoddi i’w cefnogi.

Gyda’i gynllun newydd, mae Scott wedi gallu sicrhau cyllid i symud a chwblhau uned 14,000 troedfedd sgwâr newydd yn y Drenewydd, lle mae disgwyl i’r cwmni ehangu ei weithlu o 12 i 20 erbyn diwedd y flwyddyn.

Agorwyd pencadlys newydd y cwmni yn swyddogol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths. Mae’r cynllun ehangu gwerth £750,000 wedi’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru, Banc Natwest a Cyllid Cymru.

Dywedodd Scott: “Rydym yn falch dros ben bod ein cytundebau gyda’r archfarchnadoedd mawr yn tyfu, ond roedd angen i ni ehangu er mwyn bodloni ein archebion a chadw i fyny gyda’r twf yn ein cynllun busnes.”

“Mae Levercliff wedi fy helpu i lunio a rhoi trefn ar fy syniadau, a’m herio i gyfiawnhau fy nghynlluniau a’m rhagolygon. Wrth lunio’r cynllun busnes, wnes i ddysgu llawer am fy musnes a sut mae’r ochr fusnes a gweithrediadau yn rhyngweithio”.

“Rydym yn gwmni uchelgeisiol gyda chynlluniau cyffrous ar gyfer y pum mlynedd nesaf, ac mae ein adeilad newydd yn golygu y gallwn gynhyrchu mwy a chyflogi mwy o staff. Rydym yn bwriadu arallgyfeirio ein brand a chryfhau ein lle ym marchnad fêl y DU, felly cadwch eich llygaid yn agored!”

I gynllunio neu beidio?

Mae Scott yn gwybod yr ateb.

Will Shaw.

Archif

5 o Brofiadau Bwyd Gorau Awstralia ar gyfer Mileniaid

25th Hydref 2019
Nid cyfle i ddianc yn unig yw gwyliau. Yn bersonol, mae’n gyfle i archwilio diwylliannau a bwydydd lleol. Yn gynharach eleni, ces gyfle i ymweld â Gorllewin Awstralia gan fynd i Perth, Freemantle, ...
Darllen mwy

Crynodeb o Dueddiadau Bwyd 2019

9th Ionawr 2019
Eleni unwaith eto, mae’n bryd troi at y belen risial. Mae cwmnïau bwyd, newyddiadurwyr a blogwyr i gyd yn rhoi cynnig ar ddarogan dyfodol bwyd yn 2019. Tra bydd rhai’n darogan mai dyma fydd diwed...
Darllen mwy

GSCOP – pam ddylai fod yn bwysig i chi

13th Rhagfyr 2018
Oeddech chi’n gwybod bod set o reoliadau cyfreithiol gyfrwymol sy’n rheoli’r berthynas rhwng cyflenwyr a manwerthwyr yn y DU? Mae yna, ac fe’i gelwir yn gyffredin yn GSCOP, sef y Cod Ymarfer C...
Darllen mwy

Ymunwch â thîm o bobl sy’n meddwl ar raddfa fawr

28th Medi 2018
Mae fy wythnos gyntaf yn gweithio yn yr Alban fel ymgynghorydd amser llawn i ymgynghorwyr busnes bwyd a diod Levercliff yn prysur ddod i ben, ac mae’r amser wedi hedfan. Dwi wrth fy modd â'r amrywi...
Darllen mwy

Pŵer Marchnata Dylanwadol

16th Awst 2018
Mae marchnata dylanwadol wedi dod yn fwyfwy poblogaidd ymysg brandiau yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a bu cynnydd o 325% yn nifer y chwiliadau am y term ‘marchnata dylanwadol’ ar Google yn ystod...
Darllen mwy

Ydy diwylliant yfed yr Alban wedi mynd yn Ysgafn?

21st Mai 2018
Roedd cwmnïau diodydd yn yr Alban yn gyfrifol am 31% o gyfanswm trosiant Bwyd a Diod yr Alban yn 2015. Er bod diodydd meddwol wedi bod yn ganolbwynt traddodiadol gyda chynnyrch fel wisgi’n cynhyrch...
Darllen mwy

Pam ddylai’r Cod Ymarfer Cyflenwi Bwydydd fod yn bwysig i chi?

Set o reolau’r diwydiant i fanwerthwyr mawr a’u cyflenwyr uniongyrchol yw'r Cod Ymarfer Cyflenwi Bwydydd (y Cod). Mae’r Cod yn diogelu cyflenwyr rhag arferion annheg gan fanwerthwyr ac o’r her...
Darllen mwy

I gynllunio neu beidio?

9th Ebrill 2018
Ac mae hynny’n gwestiwn da. Yn y byd cyflym a darbodus sydd ohoni, beth yw’r pwynt cael cynllun busnes? Pwy ddywedodd “no plan survives first contact with the enemy?” Does bosib bod gyda ni gy...
Darllen mwy

Meddwl yn y Tymor Hir

25th Ionawr 2018
Fel y gwyddom i gyd, mae pwysau tymor byr a natur gyfnewidiol y farchnad yn effeithio ar fusnesau o bob lliw a llun yn yr oes sydd ohoni, ac nid yw busnesau bwyd a diod yn eithriad i hyn. Fodd bynnag,...
Darllen mwy

Profiadau Dysgwr

8th Tachwedd 2017
Dwi wedi byw yng Nghymru drwy fy oes, ac wedi bod drwy'r system addysg yng Nghymru ond er cywilydd i mi prin iawn ydi fy ngwybodaeth i o'r Gymraeg.  Mae gen i sgiliau sylfaenol, gallaf ddweud Bore Da...
Darllen mwy

Tynnu’r Risgiau wrth Ddatblygu Cynnyrch Newydd i Fusnesau Bach a Chanolig

27th Hydref 2017
Mae DCN yn fusnes llawn risgiau i unrhyw gwmni ond nid yw BBaChau yn gallu fforddio’r gwastraff o weld 50% o’u cynnyrch newydd yn methu. Dyna pam mae modd i BBaChau ddysgu gwersi o'r disgyblaethau...
Darllen mwy
Scotland a land of food and drink

Showcasing Scotland

24th Gorffennaf 2017
Bydd trydydd digwyddiad Showcasing Scotland yn cael ei gynnal yn Gleneagles ym mis Hydref. Mae’r digwyddiad cenedlaethol a rhyngwladol hwn, sy’n debyg i ddigwyddiadau ‘Cwrdd â'r Prynwr’, ac a...
Darllen mwy