Single Blog Title

This is a single blog caption

Meddwl yn y Tymor Hir

25th Ionawr 2018

Fel y gwyddom i gyd, mae pwysau tymor byr a natur gyfnewidiol y farchnad yn effeithio ar fusnesau o bob lliw a llun yn yr oes sydd ohoni, ac nid yw busnesau bwyd a diod yn eithriad i hyn. Fodd bynnag, ydy ffocws perchnogion brandiau bwyd a diod ar sicrhau canlyniadau cyflym yn fwy amlwg nag erioed?

 

Er ein bod yn deall y ffenomen hon, mae mwy a mwy yn meddwl yn y tymor byr, ac mae hynny’n cael ei ysgogi’n bennaf gan yr awydd i leihau costau a meddwl yn dactegol yn hytrach nag yn strategol. Gweithgareddau tymor byr ar draul cynlluniau tymor hir mewn geiriau eraill.

 

Wrth reswm, mae perchnogion brandiau yn deall gwerth cynhenid brand. Os dim byd arall, maen nhw’n caniatáu i fusnesau fod yn wahanol i’w gilydd a chodi premiwm am eu nwyddau. Er hynny, mae obsesiwn or-frwdfrydig i wneud elw cyflym yn rhy aml yn tanseilio’r gallu i sicrhau safle cynaliadwy i frand a fyddai’n arwain at dwf mewn elw a fyddai’n parhau i’r dyfodol.

 

Nid yw cael brand sy’n gost-effeithiol yn golygu ei fod yn frand effeithiol. Dylid bod yn ofalus rhag manteisio’n ormodol ar lwyfannau technegol newydd yn hytrach na meddwl am yr hyn sy’n gwneud i unedau stoc werthu’n gyflym. Yn yr un modd, dylid bod yn ofalus rhag canolbwyntio’n llwyr ar sicrhau elw cyflym ar fuddsoddiad yn hytrach na mabwysiadu strategaeth tymor hwy a buddsoddi’n amyneddgar mewn brand a’i ddatblygu dros fisoedd, blynyddoedd a degawdau hyd yn oed.

 

Y ffordd hawsaf o gynyddu elw ar fuddsoddiad bob amser yw torri costau, ac mae hyn fel arfer yn dechrau gyda’r gyllideb farchnata. Fodd bynnag, byddai gwneud hynny’n arwain yn uniongyrchol at leihau nifer y darpar gwsmeriaid mae brandiau’n ymgysylltu â nhw, neu ddibynnu’n obsesiynol ar Gyfryngau Cymdeithasol, sy’n ffordd wannach a llai cynhwysfawr o ymgysylltu.

 

Mae Rory Sutherland, sy’n gweithio i Ogilvy & Mather ac sy’n hen law ar hysbysebu, yn cyfleu hyn yn dda; mae dweud ‘Fel sydd ar y teledu’ yn cael mwy o argraff na dweud ‘Fel sydd ar Facebook’.

 

Mae brandiau cadarn yn symbol o fuddsoddiad amser ac o’r ecwiti maen nhw wedi’i greu. Mae brandiau cadarn yn estyniad i’r hyn mae eu rhiant-gwmni yn ei gynnig ac yn darparu gwerth cyfranddaliwr i’r rheini sydd wedi buddsoddi eu harian a’u bywydau personol.

 

Yn ogystal â rhagori’n gyson ar y farchnad o hyd at 20%, mae brandiau cadarn yn galluogi busnesau i godi premiwm pris drwy greu gwahaniaethau anniriaethol rhwng cynnyrch, yn aml pan nad oes llawer o dystiolaeth ddiriaethol ar gael.

 

Er bod hyn yn cael ei ddeall i raddau helaeth, rydyn ni’n byw mewn cyfnod lle mae llawer o Brif Weithredwyr a Chyfarwyddwyr Gwerthu’n teimlo bod yn rhaid iddynt ddod o hyd i atebion tymor byr fel cynyddu faint sy’n cael ei werthu, cystadlu ar brisiau a lleihau costau marchnata, a hynny oherwydd y pwysau mae adwerthwyr a’u brand eu hunain yn ei roi arnynt. Er bod hyn i gyd yn gwbl ddealladwy, nid yw’n dystiolaeth o feddwl yn y tymor hir.

 

Gallai negeseuon rhesymegol fel prisiau ac argaeledd arwain at gynnydd mewn gwerthiant drwy ddarparu gwybodaeth ymarferol, ond nid ydynt yn debygol o ddylanwadu’n barhaol na chreu atgof cadarnhaol ar gyfer y dyfodol.

 

Mae emosiynau’n creu ymrwymiad llawer cryfach ac argraffiadau cadarnhaol o frand ar draws cynulleidfa llawer ehangach a all ddylanwadu’n gynnil ar ymddygiad yn nes ymlaen. Drwy greu a chryfhau’r argraffiadau hyn, mae pobl yn fwy tebygol o brynu yn y dyfodol gan eu bod yn meddwl am y brand. Yn ogystal â helpu’r brand i werthu’n well, yn fwy aml, mae’n gwneud y brand yn gadarnach wrth wynebu bygythiadau cystadleuol, ac mae hyn yn arwain at lif arian yn y dyfodol sy’n fwy na’r llif arian a fyddai gan frand gwannach a llai hunan hyderus.

 

Fel bob busnes arall, mae cwmnïau bwyd a diod yn ceisio sicrhau twf cynaliadwy yn y tymor hir. Mae’n amlwg fod buddsoddi mewn brand yn bwysig i sicrhau proffidioldeb i fusnesau yn y dyfodol, ond yn anffodus nid yw hyn bob amser yn cael ei adlewyrchu mewn buddsoddiadau diriaethol mewn cyfathrebiadau brandio.

 

Ein lle ni, fel rhai sy’n credu ym mhŵer marchnata, yw parhau i frwydro dros werth brandiau a thros ddefnyddio cynlluniau strategol mwy cydlynol a thymor hir ar gyfer eu hyrwyddo. Fel y dyweda’r ymadrodd adnabyddus: Does dim modd adeiladu dyfodol yn y tymor hir wrth feddwl yn y tymor byr.

 

David Reid

 

 

 

 

 

 

Archif

5 o Brofiadau Bwyd Gorau Awstralia ar gyfer Mileniaid

25th Hydref 2019
Nid cyfle i ddianc yn unig yw gwyliau. Yn bersonol, mae’n gyfle i archwilio diwylliannau a bwydydd lleol. Yn gynharach eleni, ces gyfle i ymweld â Gorllewin Awstralia gan fynd i Perth, Freemantle, ...
Darllen mwy

Crynodeb o Dueddiadau Bwyd 2019

9th Ionawr 2019
Eleni unwaith eto, mae’n bryd troi at y belen risial. Mae cwmnïau bwyd, newyddiadurwyr a blogwyr i gyd yn rhoi cynnig ar ddarogan dyfodol bwyd yn 2019. Tra bydd rhai’n darogan mai dyma fydd diwed...
Darllen mwy

GSCOP – pam ddylai fod yn bwysig i chi

13th Rhagfyr 2018
Oeddech chi’n gwybod bod set o reoliadau cyfreithiol gyfrwymol sy’n rheoli’r berthynas rhwng cyflenwyr a manwerthwyr yn y DU? Mae yna, ac fe’i gelwir yn gyffredin yn GSCOP, sef y Cod Ymarfer C...
Darllen mwy

Ymunwch â thîm o bobl sy’n meddwl ar raddfa fawr

28th Medi 2018
Mae fy wythnos gyntaf yn gweithio yn yr Alban fel ymgynghorydd amser llawn i ymgynghorwyr busnes bwyd a diod Levercliff yn prysur ddod i ben, ac mae’r amser wedi hedfan. Dwi wrth fy modd â'r amrywi...
Darllen mwy

Pŵer Marchnata Dylanwadol

16th Awst 2018
Mae marchnata dylanwadol wedi dod yn fwyfwy poblogaidd ymysg brandiau yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a bu cynnydd o 325% yn nifer y chwiliadau am y term ‘marchnata dylanwadol’ ar Google yn ystod...
Darllen mwy

Ydy diwylliant yfed yr Alban wedi mynd yn Ysgafn?

21st Mai 2018
Roedd cwmnïau diodydd yn yr Alban yn gyfrifol am 31% o gyfanswm trosiant Bwyd a Diod yr Alban yn 2015. Er bod diodydd meddwol wedi bod yn ganolbwynt traddodiadol gyda chynnyrch fel wisgi’n cynhyrch...
Darllen mwy

Pam ddylai’r Cod Ymarfer Cyflenwi Bwydydd fod yn bwysig i chi?

Set o reolau’r diwydiant i fanwerthwyr mawr a’u cyflenwyr uniongyrchol yw'r Cod Ymarfer Cyflenwi Bwydydd (y Cod). Mae’r Cod yn diogelu cyflenwyr rhag arferion annheg gan fanwerthwyr ac o’r her...
Darllen mwy

I gynllunio neu beidio?

9th Ebrill 2018
Ac mae hynny’n gwestiwn da. Yn y byd cyflym a darbodus sydd ohoni, beth yw’r pwynt cael cynllun busnes? Pwy ddywedodd “no plan survives first contact with the enemy?” Does bosib bod gyda ni gy...
Darllen mwy

Meddwl yn y Tymor Hir

25th Ionawr 2018
Fel y gwyddom i gyd, mae pwysau tymor byr a natur gyfnewidiol y farchnad yn effeithio ar fusnesau o bob lliw a llun yn yr oes sydd ohoni, ac nid yw busnesau bwyd a diod yn eithriad i hyn. Fodd bynnag,...
Darllen mwy

Profiadau Dysgwr

8th Tachwedd 2017
Dwi wedi byw yng Nghymru drwy fy oes, ac wedi bod drwy'r system addysg yng Nghymru ond er cywilydd i mi prin iawn ydi fy ngwybodaeth i o'r Gymraeg.  Mae gen i sgiliau sylfaenol, gallaf ddweud Bore Da...
Darllen mwy

Tynnu’r Risgiau wrth Ddatblygu Cynnyrch Newydd i Fusnesau Bach a Chanolig

27th Hydref 2017
Mae DCN yn fusnes llawn risgiau i unrhyw gwmni ond nid yw BBaChau yn gallu fforddio’r gwastraff o weld 50% o’u cynnyrch newydd yn methu. Dyna pam mae modd i BBaChau ddysgu gwersi o'r disgyblaethau...
Darllen mwy
Scotland a land of food and drink

Showcasing Scotland

24th Gorffennaf 2017
Bydd trydydd digwyddiad Showcasing Scotland yn cael ei gynnal yn Gleneagles ym mis Hydref. Mae’r digwyddiad cenedlaethol a rhyngwladol hwn, sy’n debyg i ddigwyddiadau ‘Cwrdd â'r Prynwr’, ac a...
Darllen mwy