Single Blog Title

This is a single blog caption

Pam ddylai’r Cod Ymarfer Cyflenwi Bwydydd fod yn bwysig i chi?

21st Mai 2018

Set o reolau’r diwydiant i fanwerthwyr mawr a’u cyflenwyr uniongyrchol yw’r Cod Ymarfer Cyflenwi Bwydydd (y Cod). Mae’r Cod yn diogelu cyflenwyr rhag arferion annheg gan fanwerthwyr ac o’r herwydd mae’n hynod bwysig bod yn ymwybodol o’r prif bwyntiau. Mae Christine Tacon, Dyfarnwr Cod Cyflenwi Bwydydd y DU, wedi annog cyflenwyr i gymryd rhan mewn hyfforddiant er mwyn deall y Cod yn well.

Mae’r cod yn 7 tudalen o hyd ac i’w weld yn adran 5 o ddogfen 19 tudalen o’r enw ‘Gorchymyn Archwilio’r Farchnad Fwydydd (Arferion y Gadwyn Gyflenwi)’.

Mae ein rhaglen hyfforddi, a lansiwyd yn 2018 yn esbonio’r Cod ac mae wedi ennyn diddordeb mawr gan gwmnïau F & D, felly rydym yn bwriadu ei hehangu ymhellach. Hyd yma mae dros 50 o bobl o 15 busnes bellach wedi cael eu hyfforddi.

Mae’r cwrs yn anelu at alluogi’r DU i arwain yr UE o ran creu arfer gorau ym maes cyflenwi’r diwydiant bwydydd.

Mae ein rhaglen hyfforddi ar y Cod yn cwmpasu’r meysydd canlynol:

Beth ddylai fod gan y cyflenwr:

Manylion Technegol y Cynnyrch, Telerau ac Amodau, Cytundeb Cyflenwi Ysgrifenedig.

Y rheolau y dylai’r manwerthwr lynu atynt:

• Y Gadwyn Gyflenwi: Ni chaiff y manwerthwr mwyach newid yn sylweddol unrhyw ran o’r gadwyn gyflenwi sy’n effeithio ar gyflenwr heb roi rhybudd rhesymol
• Telerau Talu: Rhaid i’r manwerthwr dalu’r anfonebau yn llawn ac ar amser
• Costau Marchnata: Ni ellir gofyn i gyflenwr am daliadau am gostau gwaith celf a marchnata oni fo hynny wedi’i gytuno’n benodol yn ysgrifenedig yn y cytundeb cyflenwi
• Crebachu a Gwastraff: Ni chaiff manwerthwr ofyn am daliadau am grebachu neu wastraff
• Camgymeriadau mwn Rhagolygon: Rhaid i fanwerthwr ddigolledu cyflenwr yn llawn am unrhyw gostau achoswyd drwy gamgymeriadau mewn rhagolygon
• Dadrestru: Ni ddylid dadrestru cyflenwr ond am resymau masnachol dilys

• A llawer iawn mwy:
• Cwynion gan Gwsmeriaid
• Rhestrau a Gosod
• Hyrwyddiadau,
• Nwyddau a Gwasanaethau Trydydd Parti

Mae’n hanfodol bod cyflenwyr yn amddiffyn eu hunain ac yn sicrhau bod y berthynas manwerthwr-cyflenwr yn un deg.

Stuart Sadler

Archif

5 o Brofiadau Bwyd Gorau Awstralia ar gyfer Mileniaid

25th Hydref 2019
Nid cyfle i ddianc yn unig yw gwyliau. Yn bersonol, mae’n gyfle i archwilio diwylliannau a bwydydd lleol. Yn gynharach eleni, ces gyfle i ymweld â Gorllewin Awstralia gan fynd i Perth, Freemantle, ...
Darllen mwy

Crynodeb o Dueddiadau Bwyd 2019

9th Ionawr 2019
Eleni unwaith eto, mae’n bryd troi at y belen risial. Mae cwmnïau bwyd, newyddiadurwyr a blogwyr i gyd yn rhoi cynnig ar ddarogan dyfodol bwyd yn 2019. Tra bydd rhai’n darogan mai dyma fydd diwed...
Darllen mwy

GSCOP – pam ddylai fod yn bwysig i chi

13th Rhagfyr 2018
Oeddech chi’n gwybod bod set o reoliadau cyfreithiol gyfrwymol sy’n rheoli’r berthynas rhwng cyflenwyr a manwerthwyr yn y DU? Mae yna, ac fe’i gelwir yn gyffredin yn GSCOP, sef y Cod Ymarfer C...
Darllen mwy

Ymunwch â thîm o bobl sy’n meddwl ar raddfa fawr

28th Medi 2018
Mae fy wythnos gyntaf yn gweithio yn yr Alban fel ymgynghorydd amser llawn i ymgynghorwyr busnes bwyd a diod Levercliff yn prysur ddod i ben, ac mae’r amser wedi hedfan. Dwi wrth fy modd â'r amrywi...
Darllen mwy

Pŵer Marchnata Dylanwadol

16th Awst 2018
Mae marchnata dylanwadol wedi dod yn fwyfwy poblogaidd ymysg brandiau yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a bu cynnydd o 325% yn nifer y chwiliadau am y term ‘marchnata dylanwadol’ ar Google yn ystod...
Darllen mwy

Ydy diwylliant yfed yr Alban wedi mynd yn Ysgafn?

21st Mai 2018
Roedd cwmnïau diodydd yn yr Alban yn gyfrifol am 31% o gyfanswm trosiant Bwyd a Diod yr Alban yn 2015. Er bod diodydd meddwol wedi bod yn ganolbwynt traddodiadol gyda chynnyrch fel wisgi’n cynhyrch...
Darllen mwy

Pam ddylai’r Cod Ymarfer Cyflenwi Bwydydd fod yn bwysig i chi?

Set o reolau’r diwydiant i fanwerthwyr mawr a’u cyflenwyr uniongyrchol yw'r Cod Ymarfer Cyflenwi Bwydydd (y Cod). Mae’r Cod yn diogelu cyflenwyr rhag arferion annheg gan fanwerthwyr ac o’r her...
Darllen mwy

I gynllunio neu beidio?

9th Ebrill 2018
Ac mae hynny’n gwestiwn da. Yn y byd cyflym a darbodus sydd ohoni, beth yw’r pwynt cael cynllun busnes? Pwy ddywedodd “no plan survives first contact with the enemy?” Does bosib bod gyda ni gy...
Darllen mwy

Meddwl yn y Tymor Hir

25th Ionawr 2018
Fel y gwyddom i gyd, mae pwysau tymor byr a natur gyfnewidiol y farchnad yn effeithio ar fusnesau o bob lliw a llun yn yr oes sydd ohoni, ac nid yw busnesau bwyd a diod yn eithriad i hyn. Fodd bynnag,...
Darllen mwy

Profiadau Dysgwr

8th Tachwedd 2017
Dwi wedi byw yng Nghymru drwy fy oes, ac wedi bod drwy'r system addysg yng Nghymru ond er cywilydd i mi prin iawn ydi fy ngwybodaeth i o'r Gymraeg.  Mae gen i sgiliau sylfaenol, gallaf ddweud Bore Da...
Darllen mwy

Tynnu’r Risgiau wrth Ddatblygu Cynnyrch Newydd i Fusnesau Bach a Chanolig

27th Hydref 2017
Mae DCN yn fusnes llawn risgiau i unrhyw gwmni ond nid yw BBaChau yn gallu fforddio’r gwastraff o weld 50% o’u cynnyrch newydd yn methu. Dyna pam mae modd i BBaChau ddysgu gwersi o'r disgyblaethau...
Darllen mwy
Scotland a land of food and drink

Showcasing Scotland

24th Gorffennaf 2017
Bydd trydydd digwyddiad Showcasing Scotland yn cael ei gynnal yn Gleneagles ym mis Hydref. Mae’r digwyddiad cenedlaethol a rhyngwladol hwn, sy’n debyg i ddigwyddiadau ‘Cwrdd â'r Prynwr’, ac a...
Darllen mwy