What’s New

5 o Brofiadau Bwyd Gorau Awstralia ar gyfer Mileniaid

25th Hydref 2019

Nid cyfle i ddianc yn unig yw gwyliau. Yn bersonol, mae’n gyfle i archwilio diwylliannau a bwydydd lleol. Yn gynharach eleni, ces gyfle i ymweld â Gorllewin Awstralia gan fynd i Perth, Freemantle, Margaret River ac Albany. Gwyliau llawn profiadau bwyd a wnaeth i fi feddwl am ddylanwadau a thueddiadau bwyd newydd. Dyma fy 5 profiad bwyd gorau – o safbwynt y Mileniaid:

1-Brecyn Instagramadwy

Mae’r Awstraliaid yn sicr wedi meistroli’r brecyn ond dim ond dechrau’r stori yw afocados ac wyau. Un o fy hoff lefydd brecyn oedd Bib and Tucker (www.bibandtucker.net.au) yn Freemantle lle wnes i fwyta’r hyn y mae llawer o bobl wrth eu bodd ag ef: Wyau wedi’u potsio â choesgyn (hock) porc crensiog, gyda tsili wedi’i fygu, saws hollandaise, cennin creisionllyd a tsilis wedi’u piclo yn goron ar y cyfan – yn ogystal â bara corn ar yr ochr. Nid yn unig pryd blasus ond hefyd golygfa odidog o’r traeth o falconi’r bwyty. Roedd pob brecyn wnes i fwyta yn Awstralia yn edrych ac yn blasu’n hyfryd – yn lliwgar, yn iach ac yn deilwng o Instagram! Mae’n bwysig iawn i lefydd gynhyrchu bwyd sy’n mynd i edrych yn dda ar Instagram yn y byd sydd ohoni, yn enwedig gyda chynulleidfa darged y Mileniaid. Mae’n arf marchnata gwych ac mae rhai llefydd wedi mynd i’r eithaf i dynnu’r llun perffaith – newidiodd bwyty yn Llundain eu byrddau i rai marmor dim ond oherwydd ei fod yn edrych yn dda ar Instagram! (<https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-42012732>)

2-Profiad o Win

Mae rhanbarth Margaret River yn lle gwych i werthfawrogi bwytai o safon fyd-eang a gwinllannoedd arobryn, yn ogystal â bragdai, siopau coffi a thafarndai llai ffurfiol. Fe wnes i ddysgu cymaint am wneud gwin yn y gwinllannoedd lleol – grawnwin gwahanol, y prosesau a’r hanes y tu ôl i wahanol winllannoedd – fe wnes i newid fy marn am Chardonnay hyd yn oed. Yn ffodus, roedd gennym yrrwr wrth law a olygai y gallem fwynhau ein diwrnod blasu gwin i’r eithaf!

3-Gwahanol fathau o fwyd

Mae Awstralia wastad wedi bod yn bair o ddiwylliannau, sy’n disgleirio fwyaf amlwg drwy’r bwyd. Un o fy hoff fwytai oedd Il Lido (www.illido.com.au) ar Draeth Cottesloe, sy’n arbenigo mewn danteithion Eidalaidd gwych. Wedi’i leoli ar lan y môr gyda golygfeydd o’r cefnfor, mae’n taro deuddeg oherwydd ei fwyd blasus a’r awyrgylch bywiog. Ar y noson y bûm yn ciniawa yno, roedd y cogyddion yn agor (paratoi) wystrys wrth ddrws y bwyty ac yn sgwrsio â chwsmeriaid a staff – mae’r bwyd yn bwysig, ond mae’r profiad cyffredinol a’r theatr yn ei wneud yn fwy cofiadwy. Gobeithio y bydd profiadau theatrig tebyg fel y ‘Healthy Eating Store Tours’ a gyflwynwyd gan Waitrose yn helpu i wreiddio dewisiadau bwyta’n iach ym meddyliau defnyddwyr. Mae’r profiad yn llawer mwy effeithiol na chael gwybod beth y gallwch ac na allwch chi ei fwyta (waitrose.com/home/inspiration/healthy-eating-andweightloss/nutrition-facts/healthy-eating-specialistswaitrose)

Mae’r Awstraliaid yn sicr yn gwybod sut i ragori ar eu harbenigedd – cangarŵ! Mae gwinllan Vasse Felix wrth y Margaret River (www.vassefelix.com.au) wir yn teimlo fel paradwys – lleoliad hyfryd gyda gwin da a’r lle y gwnes i flasu cangarŵ am y tro cyntaf. Yn bendant mae’n werth rhoi cynnig arni – roedd yn flasus ond dwi ddim yn meddwl y bydd yn dod yn eitem reolaidd wrth gynllunio fy mhrydau bwyd!

4-Cydio mewn Cacao

Peidiwch â meddwl mai danteithion sawrus yn unig sydd gan Orllewin Awstralia i’w gynnig – maen nhw hefyd yn gwneud danteithion melys. Wrth ymweld â Gabriel Chocolate (gabrielchocolate.com.au), sef siocledwr enwog, ces i fy swyno i ddarganfod maint cacao! Roedd un pod yr un maint â phêl rygbi fach – cymerais fod hwn yn fodel o’r peth go iawn ond dywedwyd wrthyf fy mod yn dal y gwreiddiol.

5-Barbeciw Eco

Mae yna rywbeth anhygoel am droi i fyny i wersylla neu draeth a rhoi cwpl o stêcs a sgiwer cyw iâr ar y barbeciw, ymhell o drafferthion a phryderon y byd. Oni bai bod y safle yn anghysbell iawn, fel rheol mae ‘na farbeciw neu ddau wrth law ar gael i chi eu defnyddio. Mae gan y rhan fwyaf o deithwyr yn y parthau hyn, yn lleol ac yn rhyngwladol, yr un pwyslais ar gadw’r safonau’n uchel – sy’n golygu bod rhaid i chi lanhau’r barbeciw ar ôl gorffen. Yn yr un modd, mae traethau tywod gwyn WA yn aros yn lân gan fod y gril yng nghefn y traeth – does dim angen barbeciws tafladwy na sbwriel ar y traeth. Roedd yn teimlo fel ffordd hyfryd o fyw. Mae’r ffaith nad oes unrhyw fandaliaeth yn yr ardaloedd cyhoeddus yn golygu y gall pawb fwynhau’r cyfleusterau a gallant barhau i gael eu cynnal a’u hariannu. Tybed a fyddai’r rhain yr un mor llwyddiannus yn y DU? Mae Cynaliadwyedd a Lleihau Gwastraff yn sicr yn ymddangos yn llawer mwy blaenllaw ym meddyliau defnyddwyr ers cyfres David Attenborough Blue Planet 2, a ddatgelodd rannau o’r gadwyn gyflenwi nad oedd defnyddwyr yn ymwybodol ohonynt, neu a yw lleihau gwastraff yn fwy o norm diwylliannol yn Awstralia?

A dyna ni – 5 o fyfyrdodau ar gyfer y Mileniaid yng Ngorllewin Awstralia, sy’n llawn bwytai hyfryd, gwinllannoedd hardd a balchder ac angerdd gwirioneddol am fwyd.

Darllen mwy

Archif

Crynodeb o Dueddiadau Bwyd 2019

9th Ionawr 2019
Eleni unwaith eto, mae’n bryd troi at y belen risial. Mae cwmnïau bwyd, newyddiadurwyr a blogwyr i gyd yn rhoi cynnig ar ddarogan dyfodol bwyd yn 2019. Tra bydd rhai’n darogan mai dyma fydd diwed...
Darllen mwy

GSCOP – pam ddylai fod yn bwysig i chi

13th Rhagfyr 2018
Oeddech chi’n gwybod bod set o reoliadau cyfreithiol gyfrwymol sy’n rheoli’r berthynas rhwng cyflenwyr a manwerthwyr yn y DU? Mae yna, ac fe’i gelwir yn gyffredin yn GSCOP, sef y Cod Ymarfer C...
Darllen mwy

Ymunwch â thîm o bobl sy’n meddwl ar raddfa fawr

28th Medi 2018
Mae fy wythnos gyntaf yn gweithio yn yr Alban fel ymgynghorydd amser llawn i ymgynghorwyr busnes bwyd a diod Levercliff yn prysur ddod i ben, ac mae’r amser wedi hedfan. Dwi wrth fy modd â'r amrywi...
Darllen mwy

Pŵer Marchnata Dylanwadol

16th Awst 2018
Mae marchnata dylanwadol wedi dod yn fwyfwy poblogaidd ymysg brandiau yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a bu cynnydd o 325% yn nifer y chwiliadau am y term ‘marchnata dylanwadol’ ar Google yn ystod...
Darllen mwy

Ydy diwylliant yfed yr Alban wedi mynd yn Ysgafn?

21st Mai 2018
Roedd cwmnïau diodydd yn yr Alban yn gyfrifol am 31% o gyfanswm trosiant Bwyd a Diod yr Alban yn 2015. Er bod diodydd meddwol wedi bod yn ganolbwynt traddodiadol gyda chynnyrch fel wisgi’n cynhyrch...
Darllen mwy

Pam ddylai’r Cod Ymarfer Cyflenwi Bwydydd fod yn bwysig i chi?

Set o reolau’r diwydiant i fanwerthwyr mawr a’u cyflenwyr uniongyrchol yw'r Cod Ymarfer Cyflenwi Bwydydd (y Cod). Mae’r Cod yn diogelu cyflenwyr rhag arferion annheg gan fanwerthwyr ac o’r her...
Darllen mwy

I gynllunio neu beidio?

9th Ebrill 2018
Ac mae hynny’n gwestiwn da. Yn y byd cyflym a darbodus sydd ohoni, beth yw’r pwynt cael cynllun busnes? Pwy ddywedodd “no plan survives first contact with the enemy?” Does bosib bod gyda ni gy...
Darllen mwy