What’s New

Pŵer Marchnata Dylanwadol

16th Awst 2018

Mae marchnata dylanwadol wedi dod yn fwyfwy poblogaidd ymysg brandiau yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a bu cynnydd o 325% yn nifer y chwiliadau am y term ‘marchnata dylanwadol’ ar Google yn ystod 2017. Mae defnyddio pobl ddylanwadol ar gyfryngau cymdeithasol fel rhan o ymgyrch farchnata yn ffordd effeithiol o gyrraedd cynulleidfa fawr, codi ymwybyddiaeth am y brand ac mae’n allweddol er mwyn sicrhau llwyddiant unrhyw ymgyrch.

Mewn perthynas â phobl ddylanwadol ym maes bwyd a diod, mae Levercliff wedi treulio’r blynyddoedd diwethaf yn creu ac yn datblygu perthnasoedd cynhyrchiol â rhai o’r blogwyr mwyaf poblogaidd yn yr ardal. Mae data demograffig a chyfraddau ymgysylltu yn ein helpu i bennu’r person dylanwadol cywir ar gyfer pob ymgyrch ac, er ein bod yn gweithio mewn partneriaeth, mae’r holl gynnwys a gynhyrchir gan y bobl ddylanwadol hyn yn ddiduedd er mwyn sicrhau eu bod yn ddiffuant.

Yn ei ymgyrch ddiweddaraf, fe wnaeth Levercliff wahodd grŵp o flogwyr bwyd a diod i Gymru ar ran Bwyd a Diod Cymru i dreulio dau ddiwrnod yn mynd ar antur gastronomaidd. Bu’r blogwyr yn cwrdd â gweithgynhyrchwyr annibynnol, yn cloddio am eu Tatws Cynnar eu hunain yn Sir Benfro, yn dysgu beth sy’n gwneud Cig Oen Morfa Heli Gŵyr mor arbennig, ac yn cwrdd ag un o unig weithg#ynhyrchwyr charcuterie Cymru yn Abertawe. Aethant hefyd i ddwy winllan Gymreig i aros ac i flasu gwin. Mae’r trip wedi esgor ar lu o flogiau cadarnhaol a llawn gwybodaeth, yn ogystal â ryseitiau sy’n defnyddio’r cynnyrch y bu’r blogwyr yn ei flasu. Roedd y blogiau hefyd yn cyfeirio darllenwyr at wefannau’r gweithgynhyrchwyr, lle gallant brynu eu cynnych eu hunain ar ôl cael eu hysbrydoli gan yr hyn maen nhw wedi’i ddarllen.

Mae Levercliff yn parhau i ddatblygu perthnasoedd â’r bobl ddylanwadol hyn ac y mae wedi cyffroi o weld yr elfen newydd maen nhw’n ei ychwanegu at ymgyrchoedd cleientiaid.

Dawn Thomas

 

Darllen mwy

Archif

Ydy diwylliant yfed yr Alban wedi mynd yn Ysgafn?

21st Mai 2018
Roedd cwmnïau diodydd yn yr Alban yn gyfrifol am 31% o gyfanswm trosiant Bwyd a Diod yr Alban yn 2015. Er bod diodydd meddwol wedi bod yn ganolbwynt traddodiadol gyda chynnyrch fel wisgi’n cynhyrch...
Darllen mwy

Pam ddylai’r Cod Ymarfer Cyflenwi Bwydydd fod yn bwysig i chi?

Set o reolau’r diwydiant i fanwerthwyr mawr a’u cyflenwyr uniongyrchol yw'r Cod Ymarfer Cyflenwi Bwydydd (y Cod). Mae’r Cod yn diogelu cyflenwyr rhag arferion annheg gan fanwerthwyr ac o’r her...
Darllen mwy

I gynllunio neu beidio?

9th Ebrill 2018
Ac mae hynny’n gwestiwn da. Yn y byd cyflym a darbodus sydd ohoni, beth yw’r pwynt cael cynllun busnes? Pwy ddywedodd “no plan survives first contact with the enemy?” Does bosib bod gyda ni gy...
Darllen mwy

Meddwl yn y Tymor Hir

25th Ionawr 2018
Fel y gwyddom i gyd, mae pwysau tymor byr a natur gyfnewidiol y farchnad yn effeithio ar fusnesau o bob lliw a llun yn yr oes sydd ohoni, ac nid yw busnesau bwyd a diod yn eithriad i hyn. Fodd bynnag,...
Darllen mwy

Profiadau Dysgwr

8th Tachwedd 2017
Dwi wedi byw yng Nghymru drwy fy oes, ac wedi bod drwy'r system addysg yng Nghymru ond er cywilydd i mi prin iawn ydi fy ngwybodaeth i o'r Gymraeg.  Mae gen i sgiliau sylfaenol, gallaf ddweud Bore Da...
Darllen mwy

Tynnu’r Risgiau wrth Ddatblygu Cynnyrch Newydd i Fusnesau Bach a Chanolig

27th Hydref 2017
Mae DCN yn fusnes llawn risgiau i unrhyw gwmni ond nid yw BBaChau yn gallu fforddio’r gwastraff o weld 50% o’u cynnyrch newydd yn methu. Dyna pam mae modd i BBaChau ddysgu gwersi o'r disgyblaethau...
Darllen mwy
Scotland a land of food and drink

Showcasing Scotland

24th Gorffennaf 2017
Bydd trydydd digwyddiad Showcasing Scotland yn cael ei gynnal yn Gleneagles ym mis Hydref. Mae’r digwyddiad cenedlaethol a rhyngwladol hwn, sy’n debyg i ddigwyddiadau ‘Cwrdd â'r Prynwr’, ac a...
Darllen mwy