Single Blog Title

This is a single blog caption

Ydy diwylliant yfed yr Alban wedi mynd yn Ysgafn?

21st Mai 2018

Roedd cwmnïau diodydd yn yr Alban yn gyfrifol am 31% o gyfanswm trosiant Bwyd a Diod yr Alban yn 2015. Er bod diodydd meddwol wedi bod yn ganolbwynt traddodiadol gyda chynnyrch fel wisgi’n cynhyrchu gwerth sylweddol i economi’r Alban a gin a chwrw yn cael sylw cynyddol, mae diodydd ysgafn hefyd wedi bod yn elfen allweddol i’r diwydiant diod yn yr Alban.
Yn wir, mae gan yr Alban ei diwylliant diodydd ysgafn unigryw ei hun, gan ei bod yn un o’r ychydig wledydd lle mae Coca Cola a Pepsi yn gwerthu llai na’r cynnyrch sy’n arwain y farchnad ddomestig sef Irn Bru.
Yn fwy diweddar, mae’r ffocws ar siwgr wedi effeithio ar y farchnad wrth i ddefnyddwyr ddod yn fwy ymwybodol o iechyd ac i Lywodraethau San Steffan a’r Alban fynd i’r afael â diodydd llawn siwgr gan gyfrannu at y cynnydd yn y galw am ddiodydd iachach. Atgyfnerthwyd hyn yn rhifyn mis Mai o’r ‘Scottish Grocer’ lle mae dros draean o ddefnyddwyr yn mynegi pryderon ynghylch siwgr.
Mae data diweddar o Kantar Worldpanel yn datgelu mai Dŵr Mwynol yw’r prif segment diod “iachach” o fewn y farchnad gyda gwerthiannau mynd adref gwerth £494m gan ddangos twf cryf o 5.0% gan berfformio’n well na chyfanswm gwerthiannau diodydd ysgafn.

Dengys data IRI hyd at 25ain Mawrth 2018 mai Highland Spring Scottish Water yw’r prif frand Prydeinig ym marchnad y DU ac y saif yn drydydd yn nhermau gwerth ychydig ar ôl brandiau Ffrengig Volvic ac Evian. Fodd bynnag, mae Highland Spring yn perfformio’n well na’r ddau brif frand Ffrengig gyda thwf dwbl-digid o ran gwerth a swmp – gan danlinellu’r galw am ddŵr yr Alban.
Fel y mae gyda’r farchnad diodydd ysgafn ehangach yn yr Alban, mae gan farchnad dŵr potel yr Alban ei hamrywiadau ei hun. Mae mwy o dwf mewn amrywiaethau pefriog naturiol yn yr Alban tra bo dŵr llonydd yn perfformio’n well yng ngweddill y DU. Er bod cynnyrch llonydd a phefriog â blas yn perfformio’n dda yng Nghymru a Lloegr a Gogledd Iwerddon, yn yr Alban y cynnyrch pefriog â blas sy’n dangos y twf mwyaf (+22.1%).
Yn ogystal â chynnyrch â blas, mae cynnyrch swyddogaethol hefyd wedi sefydlu presenoldeb yn y farchnad. Mae gan yr Alban gyfran uwch na’r cyfartaledd o werthiannau gwerth yn y ddau segment yma yn erbyn gweddill y DU sy’n dangos bod y diodydd iachach yn taro tant gyda defnyddwyr yn yr Alban.

Duncan Macaskill

Archif

5 o Brofiadau Bwyd Gorau Awstralia ar gyfer Mileniaid

25th Hydref 2019
Nid cyfle i ddianc yn unig yw gwyliau. Yn bersonol, mae’n gyfle i archwilio diwylliannau a bwydydd lleol. Yn gynharach eleni, ces gyfle i ymweld â Gorllewin Awstralia gan fynd i Perth, Freemantle, ...
Darllen mwy

Crynodeb o Dueddiadau Bwyd 2019

9th Ionawr 2019
Eleni unwaith eto, mae’n bryd troi at y belen risial. Mae cwmnïau bwyd, newyddiadurwyr a blogwyr i gyd yn rhoi cynnig ar ddarogan dyfodol bwyd yn 2019. Tra bydd rhai’n darogan mai dyma fydd diwed...
Darllen mwy

GSCOP – pam ddylai fod yn bwysig i chi

13th Rhagfyr 2018
Oeddech chi’n gwybod bod set o reoliadau cyfreithiol gyfrwymol sy’n rheoli’r berthynas rhwng cyflenwyr a manwerthwyr yn y DU? Mae yna, ac fe’i gelwir yn gyffredin yn GSCOP, sef y Cod Ymarfer C...
Darllen mwy

Ymunwch â thîm o bobl sy’n meddwl ar raddfa fawr

28th Medi 2018
Mae fy wythnos gyntaf yn gweithio yn yr Alban fel ymgynghorydd amser llawn i ymgynghorwyr busnes bwyd a diod Levercliff yn prysur ddod i ben, ac mae’r amser wedi hedfan. Dwi wrth fy modd â'r amrywi...
Darllen mwy

Pŵer Marchnata Dylanwadol

16th Awst 2018
Mae marchnata dylanwadol wedi dod yn fwyfwy poblogaidd ymysg brandiau yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a bu cynnydd o 325% yn nifer y chwiliadau am y term ‘marchnata dylanwadol’ ar Google yn ystod...
Darllen mwy

Ydy diwylliant yfed yr Alban wedi mynd yn Ysgafn?

21st Mai 2018
Roedd cwmnïau diodydd yn yr Alban yn gyfrifol am 31% o gyfanswm trosiant Bwyd a Diod yr Alban yn 2015. Er bod diodydd meddwol wedi bod yn ganolbwynt traddodiadol gyda chynnyrch fel wisgi’n cynhyrch...
Darllen mwy

Pam ddylai’r Cod Ymarfer Cyflenwi Bwydydd fod yn bwysig i chi?

Set o reolau’r diwydiant i fanwerthwyr mawr a’u cyflenwyr uniongyrchol yw'r Cod Ymarfer Cyflenwi Bwydydd (y Cod). Mae’r Cod yn diogelu cyflenwyr rhag arferion annheg gan fanwerthwyr ac o’r her...
Darllen mwy

I gynllunio neu beidio?

9th Ebrill 2018
Ac mae hynny’n gwestiwn da. Yn y byd cyflym a darbodus sydd ohoni, beth yw’r pwynt cael cynllun busnes? Pwy ddywedodd “no plan survives first contact with the enemy?” Does bosib bod gyda ni gy...
Darllen mwy

Meddwl yn y Tymor Hir

25th Ionawr 2018
Fel y gwyddom i gyd, mae pwysau tymor byr a natur gyfnewidiol y farchnad yn effeithio ar fusnesau o bob lliw a llun yn yr oes sydd ohoni, ac nid yw busnesau bwyd a diod yn eithriad i hyn. Fodd bynnag,...
Darllen mwy

Profiadau Dysgwr

8th Tachwedd 2017
Dwi wedi byw yng Nghymru drwy fy oes, ac wedi bod drwy'r system addysg yng Nghymru ond er cywilydd i mi prin iawn ydi fy ngwybodaeth i o'r Gymraeg.  Mae gen i sgiliau sylfaenol, gallaf ddweud Bore Da...
Darllen mwy

Tynnu’r Risgiau wrth Ddatblygu Cynnyrch Newydd i Fusnesau Bach a Chanolig

27th Hydref 2017
Mae DCN yn fusnes llawn risgiau i unrhyw gwmni ond nid yw BBaChau yn gallu fforddio’r gwastraff o weld 50% o’u cynnyrch newydd yn methu. Dyna pam mae modd i BBaChau ddysgu gwersi o'r disgyblaethau...
Darllen mwy
Scotland a land of food and drink

Showcasing Scotland

24th Gorffennaf 2017
Bydd trydydd digwyddiad Showcasing Scotland yn cael ei gynnal yn Gleneagles ym mis Hydref. Mae’r digwyddiad cenedlaethol a rhyngwladol hwn, sy’n debyg i ddigwyddiadau ‘Cwrdd â'r Prynwr’, ac a...
Darllen mwy