Single Blog Title

This is a single blog caption

Ymunwch â thîm o bobl sy’n meddwl ar raddfa fawr

28th Medi 2018

Mae fy wythnos gyntaf yn gweithio yn yr Alban fel ymgynghorydd amser llawn i ymgynghorwyr busnes bwyd a diod Levercliff yn prysur ddod i ben, ac mae’r amser wedi hedfan. Dwi wrth fy modd â’r amrywiaeth yn barod.

Cefais gyflwyniad gwych i’r proffesiwn hwn drwy dreulio amser yn ymgynghori wrth astudio am MSc mewn Gastronomeg. Fodd bynnag, roedd y syniad o fusnes mawr yn rhy atyniadol. Dyna lle nes i gwrdd â thîm Levercliff ac fe wnaeth eu ffordd o feddwl argraff fawr arnaf. Roeddwn i wrth fy modd â’u syniadau, eu brwdfrydedd, eu prosesau meddwl pragmataidd a’u sylw trylwyr i fanylion. Felly, pan welais i’r cyfle hwn i helpu i ddatblygu’r busnes yn yr Alban, neidiais ato.

Dwi wedi gadael byd busnes mawr ac wedi mynd yn ôl i fyd ymgynghori. Dwi wrth fy modd â’r rhyddid a’r creadigrwydd mae hynny’n ei gynnig. Mae bod yn ymgynghorydd yn ffocysu’r meddwl ac yn cyflwyno persbectif gonest, diduedd ac anwleidyddol i’r broses o wneud penderfyniadau. Drwy ymgysylltu’n dda ag ymgynghorwyr, mae modd cael effaith drawsnewidiol ar fusnes.

Fel ymgynghorwr, rydych chi’n cytuno ar friff, yn datblygu eich achos, yn cynllunio eich amser, ac yn sicrhau bod popeth rydych chi’n ei wneud yn cyflawni’r briff (ac yn mynd yr ail filltir) i helpu i fodloni anghenion y busnes. Yna, gallwch chi weithio gyda’r timau i’w helpu nhw i roi’r argymhellion ar waith. Weithiau gall fod yn anodd gwrando ar yr argymhellion, pa un ai a ydynt yn ddadleuol ynteu’n gyffrous. Fodd bynnag, gall safbwynt allanol sy’n seiliedig ar wybodaeth fod yn hollbwysig o ran eich helpu i wneud penderfyniadau mawr neu i gynnal ffocws eich busnes.

Efallai nad ydych chi wedi clywed am Levercliff, ond fe fyddwch chi’n gwybod am lawer o’r cleientiaid rydyn ni’n gweithio gyda nhw. Maen nhw’n amrywio o gwmnïau bwyd a diod bach newydd, i gwmnïau rhyngwladol, ac maen nhw i gyd wedi’u lleoli ledled y DU ac Iwerddon. Rydyn ni’n gweithio ar bopeth, o sicrhau mwy o arloesi neu sêls, i leihau costau neu brosiectau blaenoriaethu cyffredinol. Rwy’n falch o fod yn gweithio ochr yn ochr â phobl sydd â syniadau gwych a phrofiad ar draws y diwydiant bwyd a diod, o gynhyrchwyr sglodyn glas i fanwerthwyr lluosog a phopeth yn y canol.

Pwy a ŵyr, efallai y gallwn ni weithio gyda’n gilydd ar rywbeth, waeth pa mor fawr neu fach. Cawn sgwrsio dros goffi…

David Craig

Archif

5 o Brofiadau Bwyd Gorau Awstralia ar gyfer Mileniaid

25th Hydref 2019
Nid cyfle i ddianc yn unig yw gwyliau. Yn bersonol, mae’n gyfle i archwilio diwylliannau a bwydydd lleol. Yn gynharach eleni, ces gyfle i ymweld â Gorllewin Awstralia gan fynd i Perth, Freemantle, ...
Darllen mwy

Crynodeb o Dueddiadau Bwyd 2019

9th Ionawr 2019
Eleni unwaith eto, mae’n bryd troi at y belen risial. Mae cwmnïau bwyd, newyddiadurwyr a blogwyr i gyd yn rhoi cynnig ar ddarogan dyfodol bwyd yn 2019. Tra bydd rhai’n darogan mai dyma fydd diwed...
Darllen mwy

GSCOP – pam ddylai fod yn bwysig i chi

13th Rhagfyr 2018
Oeddech chi’n gwybod bod set o reoliadau cyfreithiol gyfrwymol sy’n rheoli’r berthynas rhwng cyflenwyr a manwerthwyr yn y DU? Mae yna, ac fe’i gelwir yn gyffredin yn GSCOP, sef y Cod Ymarfer C...
Darllen mwy

Ymunwch â thîm o bobl sy’n meddwl ar raddfa fawr

28th Medi 2018
Mae fy wythnos gyntaf yn gweithio yn yr Alban fel ymgynghorydd amser llawn i ymgynghorwyr busnes bwyd a diod Levercliff yn prysur ddod i ben, ac mae’r amser wedi hedfan. Dwi wrth fy modd â'r amrywi...
Darllen mwy

Pŵer Marchnata Dylanwadol

16th Awst 2018
Mae marchnata dylanwadol wedi dod yn fwyfwy poblogaidd ymysg brandiau yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a bu cynnydd o 325% yn nifer y chwiliadau am y term ‘marchnata dylanwadol’ ar Google yn ystod...
Darllen mwy

Ydy diwylliant yfed yr Alban wedi mynd yn Ysgafn?

21st Mai 2018
Roedd cwmnïau diodydd yn yr Alban yn gyfrifol am 31% o gyfanswm trosiant Bwyd a Diod yr Alban yn 2015. Er bod diodydd meddwol wedi bod yn ganolbwynt traddodiadol gyda chynnyrch fel wisgi’n cynhyrch...
Darllen mwy

Pam ddylai’r Cod Ymarfer Cyflenwi Bwydydd fod yn bwysig i chi?

Set o reolau’r diwydiant i fanwerthwyr mawr a’u cyflenwyr uniongyrchol yw'r Cod Ymarfer Cyflenwi Bwydydd (y Cod). Mae’r Cod yn diogelu cyflenwyr rhag arferion annheg gan fanwerthwyr ac o’r her...
Darllen mwy

I gynllunio neu beidio?

9th Ebrill 2018
Ac mae hynny’n gwestiwn da. Yn y byd cyflym a darbodus sydd ohoni, beth yw’r pwynt cael cynllun busnes? Pwy ddywedodd “no plan survives first contact with the enemy?” Does bosib bod gyda ni gy...
Darllen mwy

Meddwl yn y Tymor Hir

25th Ionawr 2018
Fel y gwyddom i gyd, mae pwysau tymor byr a natur gyfnewidiol y farchnad yn effeithio ar fusnesau o bob lliw a llun yn yr oes sydd ohoni, ac nid yw busnesau bwyd a diod yn eithriad i hyn. Fodd bynnag,...
Darllen mwy

Profiadau Dysgwr

8th Tachwedd 2017
Dwi wedi byw yng Nghymru drwy fy oes, ac wedi bod drwy'r system addysg yng Nghymru ond er cywilydd i mi prin iawn ydi fy ngwybodaeth i o'r Gymraeg.  Mae gen i sgiliau sylfaenol, gallaf ddweud Bore Da...
Darllen mwy

Tynnu’r Risgiau wrth Ddatblygu Cynnyrch Newydd i Fusnesau Bach a Chanolig

27th Hydref 2017
Mae DCN yn fusnes llawn risgiau i unrhyw gwmni ond nid yw BBaChau yn gallu fforddio’r gwastraff o weld 50% o’u cynnyrch newydd yn methu. Dyna pam mae modd i BBaChau ddysgu gwersi o'r disgyblaethau...
Darllen mwy
Scotland a land of food and drink

Showcasing Scotland

24th Gorffennaf 2017
Bydd trydydd digwyddiad Showcasing Scotland yn cael ei gynnal yn Gleneagles ym mis Hydref. Mae’r digwyddiad cenedlaethol a rhyngwladol hwn, sy’n debyg i ddigwyddiadau ‘Cwrdd â'r Prynwr’, ac a...
Darllen mwy